Temple Gallery


Photos
05
golden chariot
agnichatu
agnichatu
annadhanam
annadhanam
dhandu
dhandu mariamman
entrance1
gopuram
gopuram
gopuram
kovil
kovil
latcharchanai
latcharchanai
maga
maga lakshmi
poojai1
agni poojai
sakthikaragam
sakthikaragam
poochatu
poochatu
poojai
poojai
vasanthavizha
vasanthavizha
vilakkupooja
vilakkupooja
serannadhanam
serannadhanam
sergolden
sergolden